Yazılım Lisans Sözleşmesi

Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Aşağıda tanımlanmış olan bu Yazılımın tümünü ya da herhangi bir bölümünü kopyalayan, yükleyen veya kullanan kişi (buradan sonra, “Müşteri" olarak tanımlanacaktır), işbu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş olur. Müşteri işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiyorsa Yazılımı kullanmamalıdır.

İşbu sözleşmenin tamamına, bir kısmına ek oluşturan, tamamının bir kısmının yerine geçen ve doğrudan Hudop ile yapılmış başkaca bir yazılı sözleşme (örneğin bir toplu lisans sözleşmesi) söz konusu olabilir. İşbu sözleşme hükümleri uyarınca, Yazılımın sadece lisansı verilmiştir, satışı söz konusu değildir. Yazılımda bulunan veya Yazılım vasıtasıyla erişilen bazı Hudop materyalleri ve hizmetleri ile Hudop'a ait olmayan materyallerin ve hizmetlerin kullanımı, ek hüküm ve koşullara tabi olabilir.

Yazılım, Müşteri Bilgisayarının internete otomatik olarak bağlanmasına sebep olabilir. Yazılım, etkinleştirme veya kayıt gerektirebilir. Etkinleştirme, İnternet bağlantısı ve gizlilik hakkındaki ek bilgileri 14 ve 16. Bölümlerde bulabilirsiniz.

1. Tanımlar.

1.1 “Hudop“, ”biz" veya "bizim" ifadeleri ile; işbu sözleşmenin, Müşteri için Kemal Nehrozoğlu Caddesi, N: 507/9 Z10 Gebze, Kocaeli, TÜRKİYE adresinde mukim Hudop Teknoloji Hizmetleri A.Ş. şirketi kastedilmektedir.

1.2 "Çevrim İçi Hudop Hizmetleri" ifadesi ile kastedilen; web sitelerinde barındırılan ya da Hudop veya Hudop’a bağlı şirketler tarafından başka şekillerde barındırılan içerik ve hizmetlerdir.

1.3 "Uyumlu Bilgisayar" ifadesi ile kastedilen, Belgelerde belirtilen şekilde donanım yapılandırmasına ve tavsiye edilen işletim sistemine sahip bilgisayardır.

1.4 “Bilgisayar” ifadesi ile kastedilen; masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, mobil aygıtlar, telekomünikasyon aygıtları, İnternet bağlantılı aygıtlar ile pek çok farklı üretim, eğlence hizmetini ve başka yazılım uygulamalarını yürütebilen donanım ürünleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgileri dijital veya benzer biçimlerde alan ve bunları komut dizini şeklinde belli bir sonuç için çalıştıran her türlü sanal ya da maddi aygıttır.

1.5 “İçerik Dosyaları" ifadesi ile kastedilen; bir üçüncü tarafça değil bizzat Hudop tarafından sağlanan, Hudop Yazılımıyla birlikte gelen veya Hudop Yazılımında bulunan her türlü örnek ve hazır görüntü, ses, sanatsal çalışma veya dosyadır.

1.6 “Müşteri" veya “siz" ifadeleri ile Yazılımı elinde bulunduran kişi olarak Siz ve herhangi bir tüzel kişilik, varsa, örneğin işvereniniz gibi Yazılımın adına kullanıldığı kişiler kastedilir.

1.7 “Belgeler" ifadesi ile kastedilen, üçüncü tarafça sağlanan içerikler haricinde, Yazılım ile birlikte sunulan tüm açıklayıcı veya yazılı materyallerdir.

1.8 “Dahili Ağ", sadece belirli bir şirketin veya benzer bir ticari kuruluşun çalışanları ve yüklenicileri (yani geçici çalışanları) tarafından erişilebilen özel, tescilli bir ağ kaynağı anlamına gelir. Üyelik veya abonelik gerektiren gruplar, dernekler ve benzer organizasyonlar gibi kamuya açık İnternet bölümleri veya başka herhangi bir ağ topluluğu, Dahili Ağ kapsamında değildir.

1.9 "Lisans Süresi" ifadesi ile kastedilen, Müşterinin Yazılımı kullanmasına izin verilen dönemdir ve geçerli sipariş belgesinde (örn. sipariş, satın alma makbuzu veya diğer satın alma onayları) belirtilir.

1.10 "Çıkış Dosyası" ifadesi ile kastedilen, Müşterinin Yazılım ile oluşturduğu bir çıkış dosyasıdır.

1.11 ”İzin Verilen Sayı", Hudop tarafından verilmiş geçerli bir lisans (ör. toplu lisans) kapsamında aksi belirtilmedikçe, bir (1) anlamına gelir.

1.12 “Yazılım" ifadesi ile kastedilen; işbu Sözleşme ile birlikte verilen veya bağlantılı olan tüm yazılım dosyaları, veriler, bilgiler, içerik, yazı tipleri ve belgeler ile farklı hükümler kapsamında yer almadığı sürece Hudop tarafından herhangi bir zamanda Müşteriye sağlanan, söz konusu bilgilere ilişkin değiştirilmiş sürümler, kopyalar, yükseltmeler, güncellemeler ve ilavelerdir (topluca ”Güncellemeler").

2. Yazılım Lisansı; Üyelik.

2.1 Yazılım Lisansı. İşbu Bölüm 2.1, Yazılım lisansını satın almış ancak üyelik gerektiren bir lisansı veya hizmeti henüz satın almamış Müşterilere uygulanır.

2.1.1 Lisans Verme. Müşterinin işbu sözleşmeye kesintisiz olarak uymasına ve tahakkuk eden lisans ücretlerini ödemesine bağlı olmak üzere, Hudop, Müşteriye: (a) Müşterinin, Yazılımı Hudop’dan veya bir yetkili Hudop satıcısından aldığı veya sipariş belgesinde belirtilen farklı bir ülke ya da bölge ("Ülke") dahilinde; (b) Lisans Süresi boyunca; (c) Belgelerde belirtilen İzin Verilen Uyumlu Müşteri Bilgisayarı Sayısı ve Lisans Türü kapsamında kalacak ve (d) işbu sözleşmedeki ve geçerli Belgelerdeki hükümlere uygun olacak şekilde Yazılımın yüklenmesi ve kullanımı için münhasır olmayan ve sınırlı bir lisans verir. İşbu sözleşmede, geçerli Belgelerde veya satın alma anında aksi belirtilmedikçe, Lisans Süresi, satın alma tarihinden itibaren 12 ay ile sınırlıdır. Müşteri, Lisans Süresinin sona ermesi veya feshi sonrasında Yazılımı kullanmamalıdır, Yazılımın tamamı ya da bir kısmı önceden bildirimde bulunmaksızın çalışmayı durdurabilir.

2.1.2 Lisans Türleri.

2.1.2.1 Seri numarası bulunmayan Yazılımlar. Seri numarası bulunmayan Yazılımlar ya da Yazılım bölümleri veya Önsürüm Yazılımı, test yazılımı, başlangıç, ürün örneği, yeniden satılamaz yazılımlar veya sadece değerlendirme amaçlı tasarlanmış yazılımlar (topluca “Değerlendirme Yazılımları"); sadece tanıtım, değerlendirme veya eğitim amaçlarıyla ve bunların kullanımı yoluyla oluşturulan Çıkış Dosyalarının veya diğer materyallerin sadece dahili olan, ticari ve üretime yönelik olmayan amaçlar ile kullanılması koşuluyla Lisans Süresi içinde Uyumlu Bilgisayarlara yüklenebilir ve bu bilgisayarlarda kullanılabilir. Seri numarası bulunmayan Yazılımlar veya Değerlendirme Yazılımları ”olduğu-gibi" temin edilir. Bu tür Yazılımlarla oluşturulan Çıkış Dosyalarına erişim ve bunların kullanımı ile ilgili tüm riskler Müşteriye aittir.

2.1.2.2 Abonelik Sürümü. Müşteri, abonelik gerektiren Yazılımlar ("Abonelik Sürümü") için, Lisans Süresi boyunca bu Abonelik Sürümünü sadece İzin Verilen Sayıda Uyumlu Bilgisayara yükleyebilir ve bunlarda kullanabilir. Hudop, Abonelik Sürümü için İzin Verilen Uyumlu Bilgisayar Sayısına bağlı olmak üzere, Müşterinin, Abonelik Sürümünün bir önceki sürümünü ve mevcut sürümünü Lisans Süresi içinde aynı Uyumlu Bilgisayara yüklemesine ve aynı Uyumlu Bilgisayarda kullanmasına izin verebilir. Müşteri, Hudop’un Abonelik Sürümünün içerdiği Yazılım türünü (özel bileşenler, sürümler, platformlar, diller, vs.) dilediği zaman değiştirebileceğini ve söz konusu değişiklik için Müşteriye karşı hiçbir surette sorumlu olmayacağını kabul eder. Abonelik Sürümüne devamlı erişim için gerekenler: (a) lisansı etkinleştirmek, yenilemek ve doğrulamak için sürekli İnternet bağlantısı; (b) Hudop’un ya da yetkili Hudop satıcısının devam eden abonelik ödemelerini alması ve (c) Müşterinin, http://www.hudop.com/tr/go/odemeler adresinde bulunan veya satın alma esnasında geçerli olan abonelik koşulları ile tüm ek hüküm ve koşulları kabul etmiş olması. Hudop’un devam eden abonelik ödemelerini almaması veya lisansı belli aralıklarla doğrulayamaması halinde, Yazılım, Hudop ödemeyi alana veya lisansı doğrulayana kadar ve önceden bildirim yapılmaksızın devre dışı kalabilir.

2.1.3 Taşınabilir ya da Masaüstü Bilgisayar Kullanımı. Bölüm 2.1.4'te belirtilen kısıtlamalara tabi olmak üzere, Yazılımın Bölüm 2.1 uyarınca yüklendiği Uyumlu Bilgisayarın birincil kullanıcısı ("Birincil Kullanıcı"), aynı yazılımın ikinci bir kopyasını sadece kendisinin kullandığı taşınabilir bir Uyumlu Bilgisayara ya da evindeki bir Uyumlu Bilgisayara yükleyebilir ancak taşınabilir Uyumlu Bilgisayara ya da masaüstü Uyumlu Bilgisayara yüklenen bu Yazılım, birincil Uyumlu Bilgisayara yüklenmiş bulunan Yazılım ile aynı anda kullanılamaz.

2.1.4 Toplu Lisans Sahiplerinin İkincil Kullanımlarına İlişkin Kısıtlamalar. Bir eğitim amaçlı toplu lisansa sahip olanlar haricinde, herhangi bir lisans sahibi tarafından, bir Hudop toplu lisans programı ya da sözleşmesi (örn. Hudop Toplu Lisanslama) uyarınca alınan bir Yazılım durumunda; Bölüm 2.1.3 uyarınca alınan ikinci Yazılım kopyası sadece söz konusu toplu lisansın sahibi yararına ve onun ticari faaliyetleri doğrultusunda kullanılmalıdır.

2.1.5 Çift Önyükleme Platformu. Yazılım, belirli bir işletim sistemi platformunda kullanılmak üzere lisanslanmıştır. Müşteri, Yazılımın her bir işletim sistemi platformunda kullanımı için münferit bir lisans satın almalıdır. Söz gelimi Müşteri, Yazılımı, söz konusu platformların her ikisini de çalıştıran bir aygıttaki (başka bir ifadeyle çift önyükleme makinesindeki) Mac OS ve Windows işletim sistemi platformlarına yüklemek istiyorsa, o zaman Yazılım için münferit iki lisans edinmelidir. İşbu hüküm, Size, farklı işletim sistemi platformları için tasarlanmış iki Yazılım sürümünün aynı ortamda teslim edilmiş olması halinde de geçerlidir.

2.1.6 Sunucudan Dağıtım. İşbu Bölüm 2'de izin verilen kullanım ile sınırlı olmak üzere, Müşteri, aynı Dahili Ağ üzerinde kullanmak için indirme ve yükleme amacıyla Yazılımın bir görüntüsünü Müşteri Dahili Ağında (“Sunucu") bulunan bir Uyumlu Bilgisayar dosya sunucusuna kopyalayabilir.

2.1.7 Sunucu Kullanımı.

2.1.7.1 Münferit bir satın alma belgesinde veya Belgelerinde izin verildiği şekilde ve işbu sözleşmede belirtilen lisans kısıtlamalarına tabi olmak üzere Müşteri, sadece, bir kişiye aynı Dahili Ağ üzerinde bulunan bir Uyumlu Bilgisayardan Yazılıma ulaşma ve Yazılımı kullanma (“Ağ Kullanıcısı") yetkisi vermek amacıyla Yazılımı bir Sunucuya yükleyebilir. Müşteri, Yazılıma erişimi olabilecek her Ağ Kullanıcısı için bir lisans satın almalıdır.

2.1.7.2 Açıklama amaçlı ve sınırlama olmaksızın, Müşteri; (a) Müşteri Dahili Ağının bir parçası olmayan bir bilgisayara veya bu ağın bir parçası olmayan bir bilgisayardan; (b) genel kullanıma açık web üzerindeki çalışma gruplarının veya web üzerindeki hizmetlerin etkinleştirilmesi için; (c) Hudop tarafından bu yönde bir lisans verilmedikçe bir kişinin veya tüzel kişiliğin Yazılımı kullanması, indirmesi, kopyalaması veya Yazılımın işlevlerinden başka şekilde yararlanması yoluyla, (d) İzin Verilenden daha fazla sayıda kullanıcının erişebildiği bir sistemin, iş akışının veya hizmetin bir parçası olarak veya (e) bir bireysel kullanıcı tarafından başlatılmamış (otomatik sunucu işleme gibi) işlemler için Yazılımı yükleyemez veya Yazılıma (ister doğrudan ister komutlar, veriler veya talimatlar aracılığıyla) erişemez. 2.2 Çevrim İçi Hudop Hizmetleri ve Dağıtılmış Kod. Müşteri lisansı; Çevrim İçi Hudop Hizmetleri, uygulama programı arayüzleri ("API"), örnek uygulama kodu, yazılım geliştirme kiti (“SDK") veya diğer dağıtılmış kodlara erişimi içeriyorsa, Müşterinin Çevrim İçi Hudop Hizmetlerini, API'leri, örnek uygulama kodunu, SDK veya diğer dağıtılmış kodları kullanımı geçerli ek hükümlere tabidir.

2.3 İçerik Dosyaları. "Beni Oku" dosyalarında, Belgelerde veya İçerik Dosyaları ile bağlantılı başka lisansta/lisanslarda aksi belirtilmedikçe, Müşteri, herhangi bir İçerik Dosyasını kullanabilir, görüntüleyebilir, değiştirebilir, tekrar oluşturabilir ve dağıtabilir. Bununla birlikte, Müşteri, İçerik Dosyalarını, tek başına (başka bir ifadeyle İçerik Dosyalarının dağıtılan ürünün asli değerini oluşturduğu durumlarda) dağıtamaz ve İçerik Dosyalarına veya bunlardan ilgili türetilmiş çalışmalara ilişkin herhangi bir ticari marka hakkı talebinde bulunamaz. İşbu sözleşmede belirtilen hiçbir hüküm, Yazılımın Bölüm 3'te belirtilen mülkiyetini etkilemez.

3. Fikri Mülkiyet Hakları.

Yazılım ile Müşterinin oluşturduğu izinli kopyalar, Hudop Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ile tedarikçilerinin fikri mülkiyetindedir ve onlara aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kaynak kodu, Hudop Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ile tedarikçilerinin değerli ticari sırrı ve gizli bilgileridir. Yazılım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti telif hakları yasaları ve uluslararası sözleşme hükümleriyle korunmaktadır. Burada aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu sözleşme, Müşteriye, Yazılıma ilişkin herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermez. Açıkça verilmeyen tüm haklar, Hudop ve tedarikçileri tarafından saklı tutulur.

4. Kısıtlamalar ve Şartlar.

4.1 Mülkiyet Bildirimleri. Müşterinin oluşturduğu izinli Yazılım kopyaları, (Belgeler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Yazılımın üzerinde veya içinde bulunan telif hakkı ile diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin aynı bildirimleri içermelidir.

4.2 Kullanım Yükümlülükleri. Müşteri, Yazılımı, işbu sözleşme ile izin verilenden farklı ve Yazılımın tasarımına veya Belgelerine aykırı olacak şekilde kullanmamayı kabul eder.

4.3 Tersine Mühendislik Yasağı. Müşteri, Bölüm 16.1'de açıkça izin verilen haller dışında; Yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi uygulayamaz, Yazılımı kaynak koduna dönüştüremez, Yazılımı parçalarına ayıramaz veya başka şekillerde Yazılımın kaynak koduna ulaşma girişiminde bulunamaz.

4.4 Ayrıştırma Yasağı. Yazılım, çeşitli uygulamalar ve bileşenler içerebilir; farklı Çevrim İçi Hudop Hizmetlerine erişime izin verebilir; farklı platformları ve dilleri destekleyebilir ve Müşteriye farklı ortamlarda veya birden fazla kopya halinde sunulmuş olabilir. Buna karşın, Yazılım, burada izin verilen şekilde Uyumlu Bilgisayarlarda tek bir ürün olarak kullanılmak üzere tek bir ürün olarak tasarlanmış ve Müşteriye sunulmuştur. Belgelerde aksi belirtilmedikçe Müşterinin Yazılımın tüm bileşen parçalarını yüklemesi gerekmez ancak Müşteri, farklı bilgisayarlarda kullanmak üzere Yazılımı ayrıştıramaz.

4.5 Devir Yasağı. Müşteri; (web yüklemesi aracılığıyla edinilen Yazılım da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) Yazılım haklarını kiralayamaz, kiraya veremez, satamaz, bunların alt lisansını veremez, bunları temlik edemez veya devredemez ya da işbu sözleşmede açıkça izin verilen haller dışında Yazılımın herhangi bir bölümünün başka bir gerçek ya da tüzel kişinin Bilgisayarına kopyalanmasına yetki veremez. Müşteri, Yazılımı, ofisi hizmeti olarak kullanamaz veya sunamaz. Bölüm 1663, sadece yazı tipi yazılımı için sınırlı bir istisna oluşturmaktadır.

4.6 Ülke. Müşterinin Yazılımı ve Çevrim İçi Hudop Hizmetlerini kullanımı ve bunlara erişimi, sadece belirtilen Ülke içinde ve http:/www.hudop.com/tr/go/etkinlestir adresinde tanımlanan etkinleştirme politikasına uygun şekilde olmalıdır. Hudop, Müşterinin Yazılımı Ülke dışında kullandığını tespit ederse, işbu lisansı feshedebilir.

5. Güncellemeler.

Yazılımın, önceki bir Hudop yazılımı sürümünün ("Önceki Sürüm") Güncellenmesi olması halinde, Müşterinin işbu Güncellemeyi kullanımı, Önceki Sürümün muhafaza edilmesi şartına bağlıdır. Müşterinin Önceki Sürüme ilaveten işbu Güncellemeyi kullanmak istemesi halinde, bunu sadece Önceki Sürümü kurduğu ve kullanmakta olduğu Uyumlu Bilgisayarda yapabilir. Hudop’un Önceki Sürümleri Lisans Süresi boyunca destekleme konusunda sahip olabileceği yükümlülükler, işbu Güncellemenin kullanıma sunulması ile sona erebilir. Güncellemenin başka şekillerde kullanımı yasaktır. Ek Güncellemeler, Hudop tarafından Müşteriye farklı veya ek hükümler ile lisanslanabilir.

6. Sınırlı Garanti.

Hudop ile Yazılım lisansı sahibi arasındaki münferit bir sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, Hudop, işbu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak kullanmak üzere ilk defa Yazılım lisansı satın alan bir gerçek ya da tüzel kişiye; Yazılımın, Uyumlu bir Bilgisayarda kullanıldığı takdirde (a) doksan (30) günden daha kısa bir süre için ya da (b) Yazılıma destek paketi alınmasını takiben Destek Süresi boyunca (”Garanti Süresi") genel olarak ilgili Yazılım kullanıcı kılavuzunda belirtildiği gibi çalışacağını garanti eder. Kullanıcı kılavuzundan büyük Ölçüde farklı olmayan performans sapmaları garanti hakkı doğurmaz. Bu sınırlı garanti; olduğu-gibi sunulan ve Hudop tarafından garantisi verilmemiş olan aşağıdakiler için uygulanmaz: (i) yamalar; (ii) yazı tipi yazılımı; (iii) Önsürüm Yazılımı, deneme yazılımı, başlangıç, değerlendirme, ürün örneği ile Yazılımın yeniden satılamaz sürümleri; (iv) web siteleri, Çevrim İçi Hudop Hizmetleri ve Üçüncü Tarafların Çevrim İçi Hizmetleri; (v) dijital sertifikalar (bkz. Bölüm 16) ve (vi) Hudop tarafından bir Hudop web sitesinden web yüklemesi yoluyla ücretsiz olarak edinilen herhangi bir yazılım. Tüm garanti talepleri, söz konusu garanti süresi içinde ve satın alma belgesi ile birlikte Hudop Müşteri Destek Bölümüne yapılmalıdır. Garanti taleplerine ilişkin ek bilgiler, http://www.hudop.com/tr/go/support adresinde bulunmaktadır. Hudop ve bağlı iştiraklerinin söz konusu garanti talebine ilişkin tüm sorumluluğu ile Müşterinin bir garanti kapsamındaki tek ve münhasır başvuru yolu, seçim Hudop’a ait olmak üzere, şunlarla sınırlıdır: garanti talebine dayanarak Yazılım desteği sağlanması; Yazılımın yenisi ile değiştirilmesi ya da Hudop’un destek veya değiştirme işlemini uygun bulmaması halinde, varsa, Müşterinin Yazılım için ödediği lisans ücretinin iadesi. İşbu bölümde öngörülen sınırlı garanti, Müşteriye özel yasal haklar sağlamaktadır. Müşteri, yargı bölgesine göre farklılık arz edebilen mevzuatlar uyarınca ek haklara sahip olabilir. Hudop, Müşterinin garanti haklarını, yasalarla izin verilmeyen ölçülerde sınırlamaya çalışmaz. Lütfen yargı bölgesine özel hükümler için Bölüm 16'ya bakın.

7. Sorumluluk Reddi.

Bölüm 6'daki sınırlı garanti ile yasa gereği hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak yasal garantiler ve başvuru yolları, Yazılım için geçerli olan tek garanti ve münhasır başvuru yoludur. Burada verilenler ile yasalardan kaynaklanan garantiler ve münhasır başvuru yolları hariç olmak üzere, Hudop, bağlı kuruluşları, tedarikçileri ve (aşağıda tanımlanan) Sertifika Yetkilileri; performans, güvenlik, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi, bütünlük, ticari elverişlilik, müdahalesiz kullanım, tatmin edici kalite ve belirli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasalardan, örf ve adet hukukundan, teamülden, kullanımdan veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan, sarih veya zımni her türlü garanti, koşul, beyan ve hükmü reddeder. Burada verilenler ile yasalardan kaynaklanan garantiler ve münhasır başvuru yolları hariç olmak üzere, Hudop ve tedarikçileri; Yazılım ile web sitelerine, Çevrim İçi Hudop Hizmetlerine veya Üçüncü Tarafların Çevrim İçi Hizmetlerine ve Sertifika Yetkilisi Hizmetlerine erişim, olduğu gibi ve tüm kusurlarıyla birlikte sağlanmaktadır. Bu sorumluluk reddi, bazı yargı bölgelerinde geçerli olmayabilir. Müşterinin yasa gereği feragat edilemeyen veya reddedilemeyen ek garanti hakları olabilir. Hudop, Müşterinin garanti haklarını, yasalarla izin verilmeyen ölçülerde sınırlamaya çalışmaz. 7 ve 8. Bölümlerde yer alan hükümler, bu sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshinden sonra da geçerliliğini korur ancak bu durum, işbu sözleşmenin feshinden sonra Yazılımı kullanmaya devam etme hakkı doğurmayacaktır.

8. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

Hudop tarafından yukarıda sunulan münhasır başvuru yolu ile yasa gereği hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak tüm başvuru yolları hariç olmak üzere, Hudop, bağlı şirketleri, tedarikçileri ve Sertifika Yetkilileri; bir Hudop temsilcisi olası bir kayıp, hasar, talep veya masraftan haberdar edilmiş olsa dahi, netice kabilinden, dolaylı veya arızi zararlar, kâr veya birikim kayıpları, ticari kesintilerden kaynaklanan zararlar, kişisel yaralanmalar, herhangi bir bakım hizmetinin karşılanmaması veya bir üçüncü tarafça öne sürülen talepler de dahil olmak üzere hiçbir kayıp, zarar, talep veya masraftan dolayı sorumlu tutulamaz. Her durumda, Hudop’un ve bağlı kuruluşlarının, tedarikçilerinin ve Sertifika Yetkililerinin bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşme ile bağlantılı toplam sorumluluğu, varsa, yazılım için ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır. Bu sınırlama, işbu sözleşmenin asli veya esaslı ihlali ile sözleşmenin asli veya esaslı hükümlerinin ihlali hallerinde de geçerlidir. İşbu sözleşmede bulunan hiçbir hüküm, Hudop’un ihmal ya da hileli fiilinden (sahtecilik) kaynaklanan ölüm ya da yaralanma durumunda Hudop’un Müşteriye karşı yükümlülüğünü sınırlamaz. Hudop, sadece, yükümlülüklerin, garantilerin ve sorumluluğun reddi, bunların hariç tutulması ve sınırlandırılması amacıyla bağlı kuruluşları, tedarikçileri ve Sertifika Yetkilileri adına hareket eder, başka hiçbir husus ve amaçla bunlar adına hareket etmez.

Yukarıdaki sınırlama ve hariç bırakmalar, Müşterinin bulunduğu yargı bölgesinde yürürlükte olan yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Sorumluluğun sınırlandırılması, bazı yargı bölgelerinde geçerli olmayabilir. Müşteri, tüketicinin korunması yasaları ile başka yasalar gereği feragat edilemeyen haklara sahip olabilir. Hudop, garantisini veya yasal başvuru yollarını, yasalarla izin verilmeyen ölçülerde sınırlamaya çalışmaz.

9. İhracat Kuralları.

Yazılım ve Müşterinin Yazılımı kullanımı; Yazılımın ithalinin, ihracının ve kullanımının tabi olabileceği Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve uluslararası yasalara, kısıtlamalara ve yönetmeliklere tabidir. Müşteri, tüm bu yasalara, kısıtlamalara ve yönetmeliklere uymayı kabul eder.

10. Tabi olunan Hukuk ve Uzlaşmazlık Çözümü.

10.1 Müşteri, yasalar çerçevesinde ek haklara sahip olabilir. Bu hakları yasalarla izin verilmeyen durumlarda sınırlandırmaya çalışmayız. İşbu sözleşme aşağıdakilere tabi değildir ve uygulanması, bunları açıkça hariç tutar: (a) herhangi bir yargı bölgesinde uygulanan yasal kuralların ihtilafı; (b) Uluslararası Mal Satımına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve (c) hangi yetki alanında yürürlüğe konmuş olursa olsun Birleştirilmiş Bilgisayar Bilişim İşlemleri Yasası. Müşteri, bizimle yaşadığı uyuşmazlıkları sadece bireysel olarak çözebilir; bir topluluğun davacısı veya üyesi olarak, birleştirilmiş ya da grup adına dava yolu ile hak talebinde bulunamaz. Müşteri, yukarıdaki hükme bakılmaksızın, kendinden veya başkalarından kaynaklanan ve işbu hükümlerin ihlali anlamına gelen yetkisiz Yazılım kullanımı veya erişimi durumlarında, herhangi bir yargı bölgesinde ihtiyati tedbire (veya eşdeğer bir acil yasal tedbire) başvurma hakkımız olduğunu kabul eder.

10.2 Müşteri, herhangi bir endişe veya karşı karşıya kalabileceği bir uyuşmazlık konusunda, öncelikle bizimle gayriresmi olarak iletişime geçmek suretiyle çözüm yolu bulmayı kabul eder. Uyuşmazlık, Müşterinin bizimle iletişime geçmesinin ardından 30 gün içinde çözülmezse, Müşteri ya da Hudop işbu hükümlere veya Yazılıma ilişkin tüm talepleri, nihai ve bağlayıcı tahkim yoluyla çözmelidir ancak talebinin uygun olması halinde Müşteri, söz konusu taleplerini küçük anlaşmazlıklara bakan idare mahkemelerine götürebilir.

10.3 Müşteri, Türkiye de ikamet ediyorsa, Anlaşmazlık durumunda İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir ve anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

11. Genel Hükümler.

İşbu sözleşmenin herhangi bir bölümü geçersiz ya da icra edilemez bulunursa, işbu hükümler uyarınca geçerli ve icra edilebilir olmaya devam eden diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir. İşbu sözleşme, sadece Hudop’un yetkili bir görevlisi tarafından imzalanmış yazılı bir belge ile değiştirilebilir. İşbu sözleşme, Yazılım konusunda Hudop ile Müşteri arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Yazılım ile ilgili önceki tüm beyan, görüşme, taahhüt, yazışma veya reklamların yerine geçmektedir.

12. Türkiye Cumhuriyeti Son Kullanıcıları İçin Bildirim.

12.1 Güncel durumdaki T.C. kanunları referans alınacaktır.

13. Lisanslara Uygunluk.

Müşteri bir ticari işletme, şirket ya da kuruluş ise; Yazılım tarafından gerçekleştirilen lisans uygunluğu kontrolüne ek olarak, Hudop’un veya yetkili temsilcisinin her on iki (12) ayda bir defadan fazla olmayacak şekilde Hudop yazılımlarının tamamının ya da herhangi bir kısmının Hudop’dan alınan geçerli lisansa uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol amacıyla ve seri numaraları ve ilgili bilgiler dahil olmak üzere yedi (7) iş günü önceden bildirimde bulunmak suretiyle Müşterinin tüm kayıtlarını, sistemlerini ve tesislerini inceleme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Söz gelimi Hudop, seri Yazılım kurulumu yapılıp yapılmadığını tespit etmek üzere Müşterinin kayıtlarını inceleme hakkına sahiptir ve Müşteri, Hudop’un talebi üzerine söz konusu kayıtları Hudop’a derhal sunmalıdır. Müşteri, ayrıca, tüm Hudop yazılımlarını Hudop’dan alınan geçerli lisanslara uygun şekilde kullandığını doğrulamak amacıyla Hudop tarafından istenen tüm kayıt ve bilgileri, Hudop’un talebini takiben otuz (30) gün içinde Hudop’a sunmakla yükümlüdür. Müşteri, işbu paragraf uyarında gerçekleştirilecek incelemede Hudop’a makul yardımı sağlayacak ve makul şekilde iş birliğinde bulunacaktır. Müşteri, teyit işlemi sırasında Yazılım lisanslarında bir eksiklik olduğunun ortaya çıkması halinde gerekli lisansları, abonelikleri edinmeli ve ilgili geri bakım ve desteği almalıdır. Eksik ödenen ücretler ödenmesi gereken lisans ücretlerinin %5'ini geçerse, Müşteri, Hudop’un teyit işlemine ilişkin makul masraflarını da karşılar.

14. İnternet Bağlantısı ve Gizlilik.

14.1 İnternete Otomatik Bağlantılar. Yazılım, bildirimde bulunmaksızın, lisans etkinleştirme ve Müşteriye ek bilgi, özellik ve işlev sağlama gibi amaçlarla Müşteri Bilgisayarının otomatik olarak İnternete bağlanmasına ve Hudop web sitesiyle veya Hudop alan adıyla iletişim kurmasına sebep olabilir. İşbu Bölüm 14'te aksi belirtilmedikçe Yazılım tarafından yapılan tüm otomatik İnternet bağlantıları için aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır:

14.2 Yazılım İnternet üzerinden Hudop’a her bağlandığında bazı Müşteri bilgileri toplanır ve bu bilgiler, Yazılım tarafından http://www.hudop.com/tr/go/gizlilik adresinde mevcut Hudop Çevrim İçi Gizlilik Politikasına uygun olarak Hudop’a iletilir ("Gizlilik Politikası").

14.3 Güncelleme. Yazılım, ek bildirimde bulunmaksızın, (a) Bilgisayara indirilmeye ve kurulmaya hazır durumdaki güncellemeleri kontrol etmek; (b) Güncellemeleri otomatik olarak indirmek ve yüklemek ve (c) kurulum girişimlerinin sonuçları hakkında Hudop'yi bilgilendirmek için Müşteri Bilgisayarının otomatik olarak (aralıklı veya düzenli olarak) İnternete bağlanmasına yol açabilir.

14.4 Etkinleştirme. Yazılım, Müşterinin (a) bir Hudop ID oluşturmasını, (b) Yazılımı etkinleştirmesini ya da tekrar etkinleştirmesini, (c) yazılımı kaydetmesini ya da (d) Üyeliği onaylamasını talep edebilir. Söz konusu gereklilik, kurulum, başlatma hakkında bildirimde bulunmaksızın ve sonrasında düzenli olarak Müşteri Bilgisayarının İnternete bağlanmasına yol açabilir. Bağlantı sağlandığında Yazılım ayrıntılı olarak http://www.hudop.com/tr/go/etkinlestir adresinde tarif edildiği şekilde bilgi toplayacak ve bunu Hudop’a iletecektir (“Etkinleştirme Hükümleri"). Yazılım ya da Müşteri, Hudop’dan Müşteri lisansına, aboneliğine veya Üyeliğine ilişkin bilgi alabilir. Hudop, söz konusu bilgileri; geçerli bir lisans, abonelik ya da Üyelik ile uygunluk içerisinde olmayan hileli ya da yetkisiz kullanımları tespit ya da bertaraf etmek için kullanabilir. Yazılımı etkinleştirememek veya kaydedememek, aboneliği veya Üyeliği onaylayamamak ya da Hudop tarafından Yazılımın hileli ya da yetkisiz kullanıldığının tespit edilmesi, Yazılımın bazı işlevlerinin kullanılmamasına, çalışmamasına veya aboneliğin ya da üyeliğin iptaline ya da askıya alınmasına yol açabilir.

14.5 Devre Dışı Bırakma. Müşteri, işbu sözleşmeye uygun olarak (“Devre dışı Bırakma") başka bir Bilgisayarda kurmak ve etkinleştirmek için ve http://www.hudop.com/tr/go/etkinlestir adresinde tanımlandığı şekilde devre dışı bırakabilir ve bilgisayarından kaldırabilir. Devre dışı bırakma İnternet bağlantısı gerektirir.

14.6 Dijital Sertifikalar. Yazılım, Müşterinin indirilen dosyaların (örneğin uygulamalar ve içerik) kimliğini tanımlamasına yardımcı olmak, Portable Document Format (“PDF") belgeleri içerisindeki imzaları doğrulamak ve imzalamak ve sertifikalı PDF belgelerini doğrulamak üzere dijital sertifikalar (Bölüm 16'da tarif edildiği gibi) kullanabilir. Müşterinin Bilgisayarı, dijital bir sertifikanın doğrulanması anında İnternete bağlanabilir.

14.7 Web Uygulaması Kullanım Verileri. Müşterinin, Hudop’un Web uygulamalarını kullanma şekliyle ilgili bilgileri Hudop ile paylaşma seçeneği vardır. Bu seçenek varsayılan olarak açıktır. Bu bilgiler, Müşterinin Hudop hesabıyla ilgilidir ve Müşteriye daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmamızı sağlar. Ayrıca ürün kalitesi ve özelliklerini geliştirmemize yardımcı olur. Müşteri, Hudop Hesap Yönetim sayfasındaki tercihlerini istediği zaman değiştirebilir.

15. Eşler Arası İletişim.

Yazılım, ek bildirimde bulunmaksızın, diğer Hudop yazılımlarına otomatik olarak bağlanmak için Müşterinin yerel alan ağı bağlantısını kullanabilir ve bunu yaparken yerel alan ağında diğer Hudop yazılımlarıyla iletişim için hazır olunduğunu gösterebilir. Bu bağlantılar Müşterinin bağlantısının IP Adresini yerel ağa iletebilir.

16. Özel Hükümler ve İstisnalar.

Bu bölüm, Yazılımın bazı ürün ve bileşenleri ile ilgili özel hükümlere ve yukarıdaki hüküm ve koşullara ilişkin bazı istisnalara yer vermektedir. Bu bölümde ifade edilen hükümlerden herhangi birinin sözleşmedeki herhangi bir hüküm veya koşul ile çatışmalı olması halinde, bu bölümde yer alan hükümler, diğer hüküm ve koşulları ilga eder.

16.1 Tarafların Haklarına Halel Getirmeme; Avrupa Ekonomik Alanı Hükümleri

16.1.1 İşbu sözleşme, tüketici sıfatıyla hareket edenler dahil olmak üzere taraflardan herhangi birinin yasal haklarına halel getirmeyecektir. Söz gelimi Türkiye de ikamet ederken Yazılımı kişisel, ev ile ilgili veya ev idaresine ilişkin kullanım (ticari olmayan amaç) için satın alan tüketiciler için işbu sözleşme Tüketici Garantileri Yasasına tabidir.

16.1.2 Müşteri, Yazılımı, Avrupa Ekonomik Alanında (EEA) edinmiş ise, genellikle EEA'da ikamet ediyorsa ve bir tüketici ise (Yazılımı kişisel ve ticari-olmayan amaçlarla kullanıyorsa), o zaman Bölüm 6, Müşterinin Yazılımı satın alma ve kullanımına uygulanmaz. Bunun yerine Hudop, Yazılımın satın alınmasını müteakip 2 yıl boyunca Yazılımın önerilen donanım yapılandırmasında kullanılması koşuluyla ilgili kullanıcı kılavuzunda (“üzerinde mutabık kalınan işlevler") öngörülen işlevleri karşılayacağını garanti eder. Üzerinde mutabık kalınan işlevlerden önemsiz sapmalar, herhangi bir garanti hakkı doğurmayacaktır. İşbu garanti; Müşterinin önsürüm, deneme, başlangıç veya ürün örneği olarak kullandığı Yazılımlar veya yazı tipi yazılımları için ya da Yazılımın Müşteri tarafından değiştirilmesi sonucu çalışmaması durumunda uygulanmaz. Müşteri, bir garanti talebinde bulunabilmek için işbu

2 yıllık dönemde Hudop Müşteri Destek Departmanına Yazılımın satın alma belgelerine ilişkin ayrıntıları vermek suretiyle bildirimde bulunmalıdır. Hudop, Yazılımda bir kusur olup olmadığını Müşteri ile birlikte araştıracak veya hatanın Müşterinin Yazılımı doğru yüklememiş olmasından kaynaklandığı (ki bu durumda Hudop Müşteriye yardımcı olacaktır) konusunda Müşteriyi haberdar edecektir. Yazılımda kusur varsa, Müşteri, Hudop’dan ücret iadesi ya da Yazılımın onarılmış bir kopyasını ya da başka bir kopyayla değiştirilmesini talep edebilir. Tüm taleplerin beraberinde satın alma kanıtı da yer almalıdır. Müşterinin garanti bilgilerinin doğrulanması halinde ve bu yönde hareket etmenin Hudop açısından uygunsuz olmaması şartıyla, Hudop Müşterinin Yazılımı onarma veya değiştirme talebini yerine getirecektir ve bu şekilde hareket etmenin Hudop açısından uygunsuz olması durumunda ise, Hudop Müşteriye iade ödemesi yapacaktır. Garanti konusunda yardım için lütfen Hudop Müşteri Destek Departmanı ile iletişime geçin.

Lütfen Bölüm 8'in hükümlerinin (Sorumluluğun Sınırlandırılması), Müşterinin Yazılımı kullanımına istinaden öne sürdüğü zarar taleplerine uygulanmaya devam edeceğini göz önünde bulundurun. Bununla birlikte, Hudop işbu sözleşmenin Hudop tarafından ihlali halinde hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır. Müşterinin, hasarları önlemek ve azaltmak için özellikle de Yazılım veya bilgisayar verilerinin yedek kopyalarını oluşturmak suretiyle tüm makul tedbirleri alması tavsiye edilir.

İşbu sözleşme ve özellikle işbu Bölüm 1.6.1.2, Yazılımın kullanımı ile ilgili sorunlar olması halinde, Müşterinin haklarını (yasal hakları dahil) tanımlamayı hedeflemektedir. Müşterinin yasal haklarının burada tanımlananlardan daha üstün olması halinde yasal haklar uygulanacaktır.

16.1.3 İşbu sözleşmedeki hiçbir husus (Bölüm 4.3 dahil), Müşterinin geçerli mevzuat uyarınca mevcut olan Yazılımı kaynak koduna dönüştürmeye yönelik feragat-edilemez hakkını sınırlandıramaz. Söz gelimi, Müşteri Avrupa Birliği'nde (AB) ikamet ediyorsa ve Yazılımın başka bir yazılım programı ile birlikte çalışabilmesini sağlamak için ihtiyaç duyması ve söz konusu işlerliğe erişmek ve çalışabilirliği sağlamak üzere gerekli bilgileri temin etmesi için Hudop’dan önceden yazılı olarak talepte bulunmuş olması halinde, eğer Hudop söz konusu bilgileri sağlamamış ise, Müşteri geçerli mevzuatta yer alan bazı şartlar çerçevesinde, Yazılımı kaynak koduna dönüştürme hakkına sahip olabilir. Bundan başka, söz konusu kaynak koda dönüştürme işlemi yalnızca Müşteri tarafından ya da Müşteri adına Yazılımın bir kopyasını kullanma hakkına sahip başka bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Hudop söz konusu bilgileri temin etmeden önce makul koşullar öne sürme hakkına sahiptir. İşbu vesileyle izin verildiği gibi Hudop arafından tedarik ya da Müşteri tarafından elde edilen bilgiler, Müşteri tarafından sadece işbu belgede tanımlanan amaçlar için kullanılabilir ve üçüncü bir tarafa ifşa edilemez ya da Yazılıma esas itibariyle benzeyen bir yazılım oluşturmak üzere kullanılamaz ya da Hudop veya lisans verenlerinin telif hakkına tecavüz eden sair herhangi bir eylem için kullanılamaz.

İşbu sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa ya da Hudop’dan herhangi bir bilgi almak isterseniz, lütfen bölgenizdeki Hudop bürosuyla irtibata geçmek için ürün paketinde bulunan adres ve irtibat bilgilerini kullanın.

İşbu Yazılım adı, Hudop, PowerHud ile ilgili tüm unvan ve logolar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve/veya diğer ülkelerde Hudop Teknoloji Hizmetleri A.Ş. şirketinin tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

Tüm diğer ticari markalar bunların ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.